Συγχαίρουμε τον Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ-Οικολόγοι Πράσινοι κ. Γεώργιο Δημαρά για την πολύ σημαντική πρωτοβουλία του, της οποίας ο αντίκτυπος θα είναι ευρωπαϊκής εμβέλειας

 

dimaras images

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

στο σ/ν του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: «Αγροτικοί συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις»

Θέμα: Απαγόρευση αιχμαλωσίας κητωδών

Α. Αιτιολογική έκθεση

Οι εισαγόμενες ανωτέρω συμπληρωματικές διατάξεις αποσκοπούν στην πληρέστερη κάλυψη της απαγόρευσης χρήσης ζώων σαν υποκείμενα εκδηλώσεων και δημόσιων θεαμάτων:

Υπό το πνεύμα αυτό προστίθενται επαγωγικά στην έννοια “της απαγόρευσης των παραστάσεων” τα τσίρκα και τα δελφινάρια, τα οποία στο πλαίσιο των προσφερόμενων υπηρεσιών τους περιλαμβάνουν και χρήση διαφόρων ζώων (χερσαίων ή θαλάσσιων), τα οποία εξαναγκάζουν με χρήση βίας σε εκτέλεση θεαμάτων με σκοπό το κέρδος και υπό, συχνά, απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης και, σε κάθε περίπτωση, εντελώς ξένες προς την βιολογία τους και τον φυσικό προορισμό τους.

Ειδικά δε, η απαγόρευση αιχμαλωσίας κητωδών και θαλάσσιων θηλαστικών κρίνεται επιβεβλημένη όχι μόνο λόγω της βιολογικής ιδιαιτερότητας των ζώων αυτών αλλά και για λόγους εναρμόνισης του εσωτερικού μας δικαίου με διεθνείς συνθήκες και συμβάσεις.

Η προσθήκη αυτοτελούς άρθρου 13Α, με το οποίο επιβάλλεται ανάκληση της άδειας λειτουργίας της δραστηριότητας ως κύρωση σε περίπτωση παράβασης των ουσιαστικών διατάξεων των άρθρων 12 και 13 του νόμου, κρίνεται αναγκαία για την αποτελεσματική εφαρμογή του και την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού αυτού. Τέλος, με το άρθρο 14, στο μεν πρώτο εδάφιο ορίζεται πλέον νέα κεντρική αρχή αρμόδια για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων, δεδομένου ότι, όπως προέκυψε από την σχετική εμπειρία, με το προηγούμενο καθεστώς εμφανίστηκαν κατ’ επανάληψη στοιχεία σύγχυσης μεταξύ των εμπλεκομένων υπηρεσιών και φορέων, στο δε δεύτερο εδάφιο παρέχεται εξουσιοδότηση για την έκδοση υπουργικής απόφασης που θα ρυθμίζει ειδικότερα ζητήματα εφαρμογής του νόμου.

Β. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Άρθρο….

Συμπληρωματικές Διατάξεις (N. 4039/2012 (ΦΕΚ 15Α’) όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4235/2014 (ΦΕΚ 32Α’)

Άρθρο 12

  • 4. Ειδικά, απαγορεύεται η λειτουργία τσίρκων, δελφιναρίων καθώς και οι παραστάσεις και παντοειδείς εκδηλώσεις µε χρήση ή συμμετοχή κάθε είδους κητωδών ή εν γένει θαλάσσιων θηλαστικών ακόμη και εάν έχουν ως περιεχόμενο µη κερδοσκοπικούς σκοπούς, ήτοι επιστημονικούς, ενημερωτικούς, θεραπευτικούς ή εκπαιδευτικούς.

Περαιτέρω, για τα κητώδη ή εν γένει τα θαλάσσια θηλαστικά, απαγορεύεται, επιπλέον, η δημόσια έκθεση, η επίδειξη και η διατήρησή τους σε συνθήκες αιχμαλωσίας, με εξαίρεση την προσωρινή αιχμαλωσία ατόμων που χρήζουν περίθαλψης μόνο για το απαιτούμενο διάστημα και από εξειδικευμένους επιστημονικούς φορείς, χωρίς δημόσια έκθεση και με τη δέσμευση της απελευθέρωσής τους στο περιβάλλον μετά το πέρας της περίθαλψης.

  • 5. Σχετικές άδειες που έχουν εκδοθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου ανακαλούνται εντός εξαμήνου από τη δημοσίευσή του.

Άρθρο 13Α

Εάν η Αρμόδια Αρχή διαπιστώσει ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα εκτελείται κατά παράβαση των απαγορευτικών διατάξεων των άρθρων 12 και 13 του παρόντος, διατάσσει τη μεταφορά των ειδών στον τόπο προέλευσής τους με δαπάνες της επιχείρησης, αλλιώς ανακαλεί την άδεια λειτουργίας της επιχείρησης αυτής.

Άρθρο 14

Αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή των άρθρων 12, 13 και 13Α είναι η Γενική Διεύθυνση Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι διαδικασίες εφαρμογής των διατάξεων του νόμου από τις αρμόδιες αρχές, καθώς και τυχόν θέματα προστασίας και μεταφοράς ειδών της παρ. 4, του άρθρου 12 του παρόντος θα οριστούν με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που θα εκδοθεί εντός τριμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος.

Αθήνα 18 Απριλίου 2016

Οι προτείνοντες βουλευτές

Δημαράς Γιώργος

Πάντζας Γιώργος

Similar Posts

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *