ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Αθήνα , 30.04.2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                              Αριθ. Πρωτ.: 1209/51827

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ                            ΠΡΟΣ:  Π.Δ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ-ΚΑΦΕ

ΤΜΗΜΑ Γ’-A΄

Ταχ.Δ/νση: Αχαρνών 2 Αθήνα 10176

Πληρ. :              Δ. Βουρβίδης Α. Αρβανίτη

Τηλ.  : 2102125699-2102125741

fax 2108229188

 

ΘΕΜΑ: Παράνομη διακίνηση πουλερικών απόδοσης για εμπορία ως οικόσιτων

 

 

Σας αποστέλλουμε την αρ. πρωτ. 243/24.04.2013 επιστολή της Πανελλαδικής  και Περιβαλλοντικής   Ομοσπονδίας με την οποία καταγγέλλεται η παράνομη εμπορία και διακίνηση πουλερικών απόδοσης  σε δημοσίους δρόμους και λαϊκές αγορές από διάφορες παραβατικές ομάδες ατόμων , σε πολλές περιοχές της χώρας μας καθώς και οι συνθήκες διατήρησης και πώλησης οικόσιτων πουλερικών σε δρόμους και λαϊκές αγορές. Οι  συνθήκες αυτές, όπως περιγράφονται δεν εξασφαλίζουν τις  απαιτήσεις για την υγεία και ευζωία των  ζώων .

Ενδεικτικά εντοπίστηκαν συνωστισμός πουλερικών, διατήρησή τους σε ακατάλληλα κλουβιά παραμονή ακινητοποιημένων οχημάτων μεταφοράς ,χωρίς αερισμό, χωρίς προστασία των πτηνών από την έντονη ηλιοφάνεια κ.λ.π.

 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω θα θέλαμε να επανέλθουμε και σας γνωρίσουμε εκ νέου τα σημαντικότερα σημεία της κτηνιατρικής νομοθεσίας τα οποία θα πρέπει αυστηρά να τηρούνται  και να εφαρμόζονται κατά την διάρκεια του επίσημου ελέγχου των αρμοδίων αρχών, προκείμενου  να μειωθεί στο ελάχιστο δυνατό το σημαντικό πρόβλημα του παράνομου εμπορίου πουλερικών με επιπτώσεις στη Δημόσια Υγεία , στη υγεία και ευζωία των διακινούμενων ζώων.

 

Συγκεκριμένα εφιστούμε την προσοχή  στα παρακάτω με  ιδιαίτερη στόχευση εφαρμογής των επίσημων ελέγχων σε περιοχές και δρόμους  που  βρίσκονται  εντός μεγάλων πτηνοτροφικών  κέντρων της  χώρας , όπου συγκεντρώνεται, εκτρέφεται, πωλείται  και διακινείται μεγάλος αριθμός πουλερικών απόδοσης για εμπορία ως οικόσιτων.

 

1) Η διακίνηση των ζώντων πουλερικών υπόκειται από κτηνιατρικής υγειονομικής πλευράς στις διατάξεις της με αριθ. πρωτ. 258971/2008 απόφασης ΥΠΑΑΤ «Θέσπιση μέτρων βιοασφάλειας για τη γρίπη των πτηνών (Β΄ 4-9-2008)», η οποία είναι αναρτημένη στον ιστότοπο τoυ Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

 

2) Συγκεκριμένα:

α) η παρ. 2 του άρθρου 2 της εν λόγω απόφασης, ορίζει ότι «2. Απαγορεύεται η συγκέντρωση πουλερικών και άλλων πτηνών σε υπαίθριες εκθέσεις, αγορές, θεάματα και πολιτιστικές εκδηλώσεις και η διοργάνωση εκθέσεων και διαγωνισμών αυτών σε υπαίθριους και ελεύθερους χώρους».

β) η παρ. 4 του άρθρου 3 ορίζει ότι «Απαγορεύεται η διάθεση πουλερικών και πτηνών οποιασδήποτε ηλικίας και οποιουδήποτε είδους σε υπαίθριες λαϊκές αγορές. Η διάθεση πουλερικών και πτηνών κατ’ οίκον επιτρέπεται μετά από σύντομη στάση του οχήματος μεταφοράς τους και επί χρόνο αναγκαίο για την εκφόρτωσή τους και διενεργείται υπό τις προϋποθέσεις βιοασφάλειας του παρόντος άρθρου».

γ) η παρ. 7 του ίδιου άρθρου ορίζει ότι « Όταν κατά τους ελέγχους της παρ. 3 του παρόντος διαπιστώνεται απουσία αποδεικτικών στοιχείων ή εμφανή στοιχεία μη διενεργηθείσας απολύμανσης σύμφωνα με το άρθρο 15 του π.δ/τος 211/1992 (Α΄ 100), η μεταφορά απαγορεύεται και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις διοικητικές κυρώσεις».

 

3)Ειδικότερα επισημαίνουμε α) την ευθύνη των ιδιοκτητών των πτηνοτροφικών επιχειρήσεων ή νόμιμων εκπροσώπων τους  οι οποίοι εκτός της υποχρεωτικής τήρησης των κανόνων βιοασφάλειας , υγείας  και ευζωϊας του εκτρεφόμενου πτηνοτροφικού κεφαλαίου τους, οφείλουν να συμμορφώνονται  και με  τους κανόνες της νόμιμης εμπορίας και διακίνησης  των πουλερικών τους προς κάθε υποψήφιο αγοραστή  και  β)  την ευθύνη της τήρησης των υγειονομικών όρων και προϋποθέσεων μεταφοράς διακίνησης και διάθεσης των  ζωντανών πουλερικών των εμπλεκομένων , στις δραστηριότητες αυτές, προσώπων ( π.χ .  υγειονομικές απαιτήσεις οχημάτων μεταφοράς,  δελτία καταγραφής μεταφερόμενων πουλερικών,  προβλεπόμενα κτηνιατρικά συνοδευτικά πιστοποιητικά κ. α).

 

4)α.Πέραν της κτηνιατρικής υγειονομικής πλευράς, υφίσταται και η πλευρά της παραβίασης των διατάξεων περί προστασίας και ευζωϊας των ζώων. Οι συνθήκες διατήρησης και πώλησης των πουλερικών, χωρίς την εξασφάλιση των απαραίτητων για το είδος τους και την ηλικία τους, συνθηκών διαβίωσης (κατάλληλη θερμοκρασία, φωτισμός, χορήγηση τροφής και νερού, προστασία από αντίξοες καιρικές συνθήκες κ.λ.π.), συνιστούν ταλαιπωρία και παράβαση της εν λόγω νομοθεσίας και επισύρουν τις ποινές  που προβλέπονται στο άρθρο 8 του  Νόμου 1197/81(Α′ 240) «Περί προστασίας των ζώων», με την αποστολή  στον τοπικό Εισαγγελέα της έκθεσης ελέγχου με τα ευρήματα του ελέγχου προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία επιβολής των ποινικών κυρώσεων .

 

β. Εξάλλου, η μεταφορά των πουλερικών  πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με την ΚΥΑ 314754/2009(Β,2025) που αφορά τα εκτελεστικά μέτρα  για την εφαρμογή του Κανονισμού 1/2005(για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά), όσον αφορά την αδειοδότηση του μεταφορέα, την έγκριση καταλληλότητας του οχήματος, τις πρακτικές μεταφοράς κ.λ.π.. Σε αντίθετη περίπτωση εφαρμόζονται οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 17 της εν λόγω ΚΥΑ.

 

5)Υπενθυμίζεται ότι οι παραπάνω ενδεικτικά αναφερόμενες προϋποθέσεις και απαγορεύσεις προκύπτουν μόνο από πλευράς της κτηνιατρικής νομοθεσίας, ενώ στα θέματα της διακίνησης πουλερικών μπορεί να συντρέχουν και άλλες προϋποθέσεις εκτός της εν λόγω νομοθεσίας (π.χ. άδειες λιανοπωλητών).

 

6)Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλούμε στα πλαίσια των πραγματοποιούμενων ελέγχων, για την εφαρμογή της ισχύουσας  νομοθεσίας, να: 

 

α) προβείτε  σε στοχευμένους επισήμους ελέγχους σε  εκτροφές και οχήματα διακίνησης  πουλερικών της  περιοχής δικαιοδοσίας σας, προκείμενου να διαπιστωθεί ο βαθμός συμμόρφωσης  με τις ισχύουσες διατάξεις για την υγεία και την ευζωία των ζώων αυτών, λαμβάνοντας μέριμνα για επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων όπου απαιτείται.

 

β) να ενημερώσετε άμεσα, εκ νέου,  τους εκτροφείς και μεταφορείς πουλερικών απόδοσης για εμπορία ως οικόσιτων σχετικά με τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας και ειδικότερα για την μέριμνα τήρησης των προβλεπόμενων στοιχείων τεκμηρίωσης και ιχνηλασιμότητας των μετακινούμενων πουλερικών καθώς και τις συνέπειες που επισύρει η μη συμμόρφωσή τους με την νομοθεσία αυτή .  

 

γ)ζητήσετε την συνδρομή των  αστυνομικών , δημοτικών κλπ. αρχών των περιοχών σας, προκειμένου να εντείνουν τους ελέγχους που διενεργούν, σε σημεία πώλησης πουλερικών, λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω διατάξεις και να επιβάλουν στους παραβάτες τις  προβλεπόμενες κυρώσεις, με την εκκίνηση των ανάλογων διαδικασιών, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ                    Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ                                              Κ..Α.ΦΕ.

 

 

Σ. ΝΤΟΥΝΤΟΥΝΑΚΗΣ                                        Χ. ΔΗΛΕ

 

 

Με email                                                                                                

 

και

Υπαίθριο εμπόριο ζώων. Επιτρέπεται ή όχι; Ολοκληρωμένο Νομικό Βοήθημα.

Sunday, 4 January, 2015 • 2 Comments

Το υπαίθριο εμπόριο ζώων στην Ελλάδα αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες πληγές του φιλοζωικού χώρου και καταδεικνύει το πως ο άνθρωπος αντιμετωπίζει τα ζώα ακόμα και σήμερα.

Χάριν στην άγνοια νομοθετικών διατάξεων τόσο από τις ελεγκτικές αρχές, όσο και από τους ίδιους τους φιλόζωους, το παράνομο υπαίθριο εμπόριο ζώων ανθίζει καθώς η πολυνομία, επιτρέπει την ατιμωρησία.

Γι αυτό τον λόγο, η κάθε καταγγελία θα πρέπει να περιλαμβάνει και την παραμικρή νομική λεπτομέρεια ώστε να έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά.

– Επιτρέπεται το υπαίθριο εμπόριο ζώων;
– Ναι, αλλά……

Εδώ λαμβάνει τα σκήπτρα ο Νομοθέτης και οι πολλοί και πολύπλοκοι νόμοι και διατάξεις.

 

Πολλοί Αστυνομικοί, εξαιτίας της πολυνομίας δεν γνωρίζουν ή γνωρίζουν εν μέρη τι πρέπει να ελέγξουν. Συνήθως αρκούνται μόνο στην επίδειξη (ή μη) άδειας μικροπωλητή. Όμως αυτό είναι ένα τεράστιο λάθος και δεν αποτελεί παρά μόνο την αρχή του ελέγχου.

Αναλυτικά, θα εξηγήσουμε τι επιτρέπεται και τι όχι για τα είδη των ζώων που πωλούνται.

Νομικό πλαίσιο:

 • Ν.4039/2012
 • Ν.4235/2014
 • Ν.1197/1981
 • Ν.4056/2012
 • Υπουργική Απόφαση ΥΠΑΑΤ 258971/2008
 • Κοινή Υπουργική Απόφαση 314754/2009

Ποια είδη ζώων απαγορεύεται να πωλούνται υπαίθρια;

 • Πουλερικά και πτηνά, κάθε είδους
  Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με αριθμό 258971/2008, απαγορεύεται ρητά η υπαίθρια πώληση, έκθεση και συνύπαρξη με άλλα ζώα, πουλερικών και πτηνών οποιουδήποτε είδους, για προστασία της Δημόσιας Υγείας από την γρίπη των πτηνών.

  Επιπλέον αυτού τίθεται και το θέμα ευζωίας τους και κακοποίησης.

  Κακοποίηση πουλερικών
  Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1/2005 τα ζώα πρέπει να μεταφέρονται με αδειοδοτημένο (εγκεκριμένο) όχημα μεταφοράς ζώντων ζώων. Η Αστυνομία οφείλει να αναζητά την άδεια μεταφοράς ζώντων ζώων και την έγκριση του οχήματος του μεταφορέα.

  Σε περίπτωση που ο μεταφορέας δεν έχει εγκεκριμένο όχημα μεταφοράς ζώων:

  Α) Ασκείται αυτεπάγγελτη ποινική δίωξη για κακοποίηση ζώων κατά την διάρκεια της μεταφοράς σύμφωνα με το Άρθρο 1 Παράγραφος 3 του Ν.1197/81

  Β) Επιβάλλεται επί τόπου από την Αστυνομία το Διοικητικό πρόστιμο για κακοποίηση ζώων. (Ν.4039/2012 – Άρθρο 21 όπως τροποποιήθηκε από το Άρθρο 46 του Ν.4235/2014)

  Γ) Επιβάλλονται από την Κτηνιατρική Υπηρεσία οι Διοικητικές Κυρώσεις του Άρθρου 17 της ΚΥΑ 314754/2009 (ΦΕΚ Β’ 2025)

  Δ) Επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις στον ιδιοκτήτη της πτηνοτροφικής μονάδαςπου προμήθευσε τα πουλερικά στον μεταφορέα.

 • Σκύλοι και γάτες
  Σύμφωνα με την Παράγραφο 3α του Άρθρου 6 του Ν.4039/2012 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το Άρθρο 46 του Ν.4235/2014, απαγορεύεται ρητά η πώληση σκύλων και γατών σε υπαίθριους χώρους.

  Σε περίπτωση που σκύλοι ή γάτες πωλούνται υπαίθρια η Αστυνομία οφείλει:

  Α) Να επιβάλλει επί τόπου το προβλεπόμενο πρόστιμο του Άρθρου 21 του Ν.4039/2012 όπως αυτός τροποποιήθηκε από το Άρθρο 46 του Ν.4235/2014

  Β) Να ασκήσει αυτεπάγγελτη ποινική δίωξη για παράνομη εμπορία ζώων συντροφιάς χωρίς την απαιτούμενη άδεια της Παραγράφου 1 του Άρθρου 6 του Ν.4239/2012

  Γ) Να επιβάλλει επί τόπου το πρόστιμο για παράνομη εμπορία ζώων συντροφιάς του Άρθρου 21 του Ν.4039/2012 όπως αυτός τροποποιήθηκε από το Άρθρο 46 του Ν.4235/2014

 • Άγρια και εξωτικά ζώα, ερπετά και πτηνά
  Αφενός τα πτηνά απαγορεύεται να πωλούνται υπαίθρια όπως αναφέραμε στην πρώτη παράγραφο, αφετέρου απαγορεύεται η κατοχή άγριων και εξωτικών ζώων, πτηνών και ερπετών που δεν συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Ο έλεγχος των εγγράφων πραγματοποιείται από το τοπικό Δασαρχείο ή την Θηροφυλακή.

  Η μη κατοχή εγγράφων επιφέρει αυτεπάγγελτη ποινική δίωξη για παράνομο εμπόριο άγριων ή εξωτικών ζώων/πτηνών/ερπετών και διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλουν οι δύο ανωτέρω υπηρεσίες.

  *Σε περιπτώσεις υπαίθριας πώλησης άγριων ή εξωτικών ειδών απευθυνθείτε άμεσα είτε σε ένα κέντρο προστασίας άγριων ζώων είτε στην Ομοσπονδία μας για καθοδήγηση. 

 • Ελληνικά άγρια ζώα, ερπετά και πτηνά (Ενδημικά είδη)
  Απαγορεύεται ρητά η κατοχή και πώληση οποιουδήποτε ενδημικού είδους (π.χ. καρδερίνες, χελώνες κλπ)
  Το εμπόριο των Ενδημικών ειδών ελέγχετε επίσης από το τοπικό Δασαρχείο και την Θηροφυλακή, και επιφέρει αυτεπάγγελτη ποινική δίωξη και διοικητικά πρόστιμα για παράνομο εμπόριο και σύλληψη άγριων ζώων.

  *Σε περιπτώσεις υπαίθριας πώλησης άγριων ενδημικών ειδών απευθυνθείτε άμεσα είτε σε ένα κέντρο προστασίας άγριων ζώων είτε στην Ομοσπονδία μας για καθοδήγηση. 
 • Παραγωγικά ζώα
  Σύμφωνα με τον Ν.4056/2012 επιτρέπεται η υπαίθρια πώληση παραγωγικών ζώων, ωστόσο προβλέπεται στο Άρθρο 18 του ίδιου Νόμου, μία Κοινή Υπουργική Απόφαση για τους όρους και τις προϋποθέσεις που δεν έχει εκδοθεί ακόμα.

  Εξακολουθούν όμως να ισχύουν ότι και για τα πουλερικά κατά την διάρκεια της μεταφοράς τους (ΕΚ 1/2005) όπως προαναφέρθηκε. Δηλαδή σε περίπτωση μη εγκεκριμένου οχήματος ακολουθείται η ίδια διαδικασία με τα πουλερικά. (Αυτεπάγγελτη ποινική δίωξη για κακοποίηση ζώων, διοικητικά πρόστιμα για κακοποίηση ζώων και πρόστιμα του Άρθρου 17 της ΚΥΑ 314754/2009 (ΦΕΚ Β’ 2025)

Τι ισχύει για τα υπόλοιπα ζώα; 

Όλα τα υπόλοιπα ζώα, επιτρέπεται να πωλούνται υπαίθρια, ελλείψει νομικού πλαισίου.

Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να τηρούνται οι κανόνες ευζωίας τους διαφορετικά ασκείται ποινική δίωξη για κακοποίηση ζώων.

Ελάχιστες απαραίτητες προϋποθέσεις ευζωίας: (ισχύει για όλα τα ζώα)

 • Τα ζώα να βρίσκονται σε κλουβιά που τους επιτρέπουν να στρέφονται άνετα γύρω από τον εαυτό τους, να στέκονται όρθια και να έχουν διαρκώς πρόσβαση σε νερό και τροφή, ενώ η κατασκευή του κλουβιού θα αποτρέπει τραυματισμούς (π.χ. να μπλέκονται και να τραυματίζονται τα πόδια τους)
 • Τα ζώα να βρίσκονται σε μέρος προφυλαγμένο από τις καιρικές συνθήκες (έντονη ζέστη/κρύο, άμεση έκθεση στον ήλιο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, άμεση έκθεση στο κρύο κατά τους χειμερινούς μήνες, βροχή κλπ)
 • Έχουν επαρκή ποσότητα τροφής (δεν έχουν σημάδια υποσιτισμού)
 • Δεν φαίνονται άρρωστα.
 • Ζουν σε περιβάλλον που δεν τους προκαλεί στρες – παθητική κακοποίηση – (αποτρέπονται οι υποψήφιοι αγοραστές να τα ενοχλούν/αγγίζουν/τσιρίζουν δίπλα τους – συνήθως τα παιδιά)

Η Ομοσπονδία μας θα συνεχίσει την προσπάθεια οριστικής απαγόρευσης της υπαίθριας πώλησης ζώων χωρίς εξαιρέσεις, όμως μέχρι να επιτευχθεί ο σκοπός μην διστάσετε να καταγγείλετε περιπτώσεις παράνομης πώλησης ζώων ή κακοποίησης αυτών, έχοντας σαν οδηγό τα παραπάνω.

 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΦΙΛΟΖΩΙΚΗ Κ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ (ΠΦΠΟ) www.pfpo.gr

 

Similar Posts

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *